Sức khỏe của bạn

  • Các chuyên gia bạn cần trong thời kì mang thai

    Các chuyên gia bạn cần trong thời kì mang thai

    Thời gian đếm ngược trước khi sinh đã bắt đầu. Trong quý cuối cùng, bạn sẽ gặp nhiều chuyên gia y tế. Thông thường, bạn đã biết gần như tất cả mọi người : bác sĩ sản khoa, các nữ hộ sinh. Ngoài ra còn có một người mới: bác sĩ gây mê.
^ Back to Top